Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою

Смілянська міська рада Черкаської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 26.04.2012 № 204

Про затвердження Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт
із землеустрою

Відповідно до ст.40, ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР із змінами та доповненнями, ст.128 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-ІІІ із змінами та доповненнями, ст.18/1Закону України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 №2163-ХІІ із змінами та доповненнями, з метою удосконалення порядку залучення виконавців робіт із землеустрою на конкурсних засадах, виконавчий комітет Смілянської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою (додається).
2.Управлінню економічного розвитку забезпечити організацію та проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Коваленка М.В. та начальника управління економічного розвитку Плаксу О.М.

Міський голова В.В.Решетняк

Додаток
до рішення виконкому
від 26.04.2012 №204

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою

I. Загальні положення
1.1.Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, застосовується місцевим органом приватизації – управлінням економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради, якщо воно виступає замовником робіт із землеустрою у випадках, визначених законодавством, у разі, якщо вартість робіт із землеустрою не перевищує 100 тис.грн.
1.2.У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
виконавці робіт із землеустрою – суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.
вихідні дані – сукупність даних (відомостей, документів), які надаються виконавцю робіт із землеустрою місцевим органом приватизації для проведення робіт із землеустрою;
конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;
конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та строку виконання робіт із землеустрою;
підтвердні документи – документи, які визначають правовий статус претендента, підтверджують його право на проведення робіт із землеустрою; документи, що підтверджують відповідність конкурсної пропозиції умовам конкурсу;
претендент – виконавець робіт із землеустрою, який подав до виконкому необхідну документацію, передбачену умовами конкурсу та опубліковану в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу (конкурсну документацію);
робоча група (у кількості 3-х осіб) – група фахівців органу приватизації утворена для розгляду підтвердних документів претендентів та виконання завдань, визначених цим Положенням;
умови конкурсу – обов’язковий для претендентів перелік вимог, які слід виконати для участі у конкурсі;
учасник конкурсу – претендент, підтвердні документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі в конкурсі.
1.3. Конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою здійснюється постійно діючою конкурсною комісією (далі – комісія), утвореною на підставі розпорядження міського голови.
Постійно діюча конкурсна комісія утворюється у складі 7осіб. До складу комісії входять фахівці виконкому з питань земельних ресурсів, приватизації. Призначаються голова та секретар комісії.
1.4. Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих повноважень:
скликає засідання комісії;
головує на засіданнях комісії;
видає розпорядження та доручення, обов’язкові до виконання для членів комісії;
письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі в конкурсі у зв’язку з порушенням вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації за пропозицією робочої групи;
представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами та організаціями.
1.5.Секретар комісії:
готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
забезпечує виконання доручень голови комісії;
оформляє протоколи засідань комісії.
1.6.За наказом начальника управління економічного розвитку створюється робоча група. Очолює робочу групу один з членів комісії.
До повноважень робочої групи належать:
підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;
розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування їх відповідності вимогам пункту 2.4 розділу II цього Положення, повноти та своєчасності подання;
підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;
оформлення протоколів засідань робочої групи;
підготовка довідки для комісії про кожного претендента.
1.7. У довідці про кожного претендента, що має намір взяти участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, зазначаються:
наявність у претендента ліцензії на проведення робіт із землеустрою;
досвід роботи з виконання робіт із землеустрою (за наявності);
повнота та відповідність підтвердних документів умовам конкурсу;
необхідність у залученні претендентом субпідрядника для виконання робіт із землеустрою;
1.8. На період довготривалої відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються на одного з членів комісії розпорядженням міського голови. На період довготривалої відсутності інших членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) за розпорядженням міського голови відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії з числа фахівців відповідних підрозділів виконкому.

II. Підготовка до проведення конкурсу
2.1. Робоча група при підготовці інформаційного повідомлення про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою керується відомостями про земельну ділянку, наданими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, та відомостями про об’єкт комунальної власності згідно з додатком 1 до цього Положення.
2.2. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою має містити:
2.2.1 мету проведення робіт із землеустрою;
2.2.2 дані про об’єкт землеустрою:
відомості про будівлі, споруди, майнові комплекси, об’єкти незавершеного будівництва, розташовані на земельній ділянці, що є об’єктом землеустрою;
орієнтовний розмір земельної ділянки (за наявності таких відомостей);
іншу інформацію про земельну ділянку та про об’єкт комунальної власності, розташований на земельній ділянці (за наявності);
2.2.3 умови конкурсу:
перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою;
зазначення останнього дня подання конкурсної документації;
2.2.4 інформацію про проведення конкурсу:
дату, час і місце проведення конкурсу;
відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.
2.3. Інформація про проведення конкурсу публікується в газеті «Сміла» не менше як за 20 днів до проведення конкурсу.
2.4. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою” із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою;
письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);
проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають робочій групі. Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
2.5. Робоча група на засіданні, що проводиться наступного робочого дня після останнього дня подання конкурсної документації, аналізує подану претендентами підтвердну документацію. За необхідності отримання пояснень щодо проекту завдання на виконання робіт претенденти можуть бути запрошені на засідання робочої групи.
2.6. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 2.4 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.
III. Порядок проведення конкурсу
3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс – за наявності не менше двох учасників.
3.2. Під час обрання переможця конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою враховуються:
запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт;
запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт;
вимоги претендента щодо надання замовником вихідних даних.
3.3. Рішення комісії приймається шляхом рейтингового голосування.
Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу “за” чи “проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням їх вартості і строку виконання робіт із землеустрою та який отримав найбільшу кількість голосів “за” присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем.
За результатами рейтингового голосування, за більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У такому випадку комісія призначає повторний конкурс.
Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків голосування конкурсної комісії щодо кожної земельної ділянки відповідно до додатка 3 до цього Положення.
3.4. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків голосування конкурсної комісії додається до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує міський голова не пізніше ніж через 5 робочих днів після проведення конкурсу.
3.5. Комісія за результатами рейтингового також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення робіт із землеустрою, у разі відмови переможця від укладання договору на проведення робіт із землеустрою або від виконання робіт за договором.

IV. Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами
4.1. За наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання робіт із землеустрою за умови дотримання вимог пункту 2.4 розділу II цього Положення.
4.2. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.
4.3. У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.
4.4. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів публікується в газеті «Сміла». Інформація про конкурси, що не відбулися, опублікуванню не підлягає.
4.5. Договір на проведення робіт із землеустрою, який укладається з переможцем конкурсу, складається на підставі проекту завдання на виконання робіт, який надавався переможцем для участі в конкурсі.

Керуючий справами – заступник
міського голови О.Є.Головченко

Додаток 1
до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт
із землеустрою

ВІДОМОСТІ
про об’єкт комунальної власності

1. Назва об’єкта* _______________________________________________
(будівля, споруда, цілісний майновий комплекс, об’єкт незавершеного будівництва)
2. Місцезнаходження об’єкта _____________________________________

3. Перелік будівель та споруд (у тому числі незавершені будівництвом), які входять до складу об’єкта державної власності, їх характеристики (загальна площа, поверховість, функціональне призначення)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
— —
4. Наявність проекту будівництва об’єкта: так | | ні | |
— —
5. Підстава для замовлення робіт із землеустрою _________________

6. Наявність об’єктів, відомості щодо яких віднесені до державної
— —
таємниці: так | | ні | |
— —
7. Існуючі підстави для користування земельною ділянкою _________

8. Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із землеустрою:
— —
про присвоєння кадастрового номера: так | | ні | |
— —
— —
технічний паспорт земельної ділянки: так | | ні | |
— —
9. Особа (її представник), якій будуть передані межові знаки _____________________
_________________________________________________________________________
(П.І.Б.)
* У тому числі об’єкти, розташовані на земельних ділянках, які вносяться до статутного капіталу господарського товариства.
Особа, відповідальна за подання інформації

_____________ ____________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт
із землеустрою

ЗАЯВА
про участь у конкурсі
з відбору виконавців робіт із землеустрою

Заявник
_________________________________________________________________ (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
Керівник ________________________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові, посада)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_________________________________________________________________
Місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи – підприємця)
_________________________________________________________________
Телефон ____________ Телефакс ____________ Е-mail _______________
Просимо допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою земельної ділянки комунальної власності, на якій розташований
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ (повна назва об’єкта)

“___” ____________ 20___ року __________________
(дата заповнення заяви) (підпис керівника)
М.П.

Додаток 3
до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт
із землеустрою

ВІДОМІСТЬ
підсумків голосування конкурсної комісії

________________________________________
(найменування органу приватизації)
________________________________________
(назва об’єкта приватизації)

Земельна ділянка ________________________________________________ (кадастровий номер, місце розташування земельної ділянки)


п/п Учасник конкурсу Кількість голосів

Голова комісії ___________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар комісії ___________ ______________________

Залиште свій коментар тут.
Увага! Пам'ятайте, що наш сайт - поле для виважених коментарів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *