Про затвердження Порядку складання… фінансових планів комунальних підприємств м. Сміла

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

14.07.2016 Сміла № 284

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м. Сміла

Відповідно до пп.4 п.«а» ст.27, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, ч.1 ст.24, ч.8 ст.78 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV, з метою подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Сміла, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м. Сміла згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Гончаренка О.П., управління економічного розвитку.

Міський голова О.О.Цибко

Перший заступник
міського голови О.П.Гончаренко

Додаток
до рішення міськвиконкому
14.07.2016 №284

Порядок
складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств м.Сміла

1. Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м.Сміла визначає процедуру складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м.Сміла.
Цей Порядок розроблений у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI та з урахуванням наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205(далі Наказ).
2. Фінансовий план комунальних підприємств складається за формою, затвердженою для державних підприємств відповідним наказом на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році, джерела формування коштів та напрями їх використання з метою забезпечення діяльності і розвитку підприємства, а також виконання його зобов’язань. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.
Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підготовки пояснювальної записки підприємство може використовувати рекомендації, зазначені в Наказі.
3.Фінансовий план комунальних підприємств повинен забезпечувати прибуткову діяльність підприємства, зростання валового прибутку та чистого фінансового результату (прибутку) (далі – чистий прибуток), розмір яких не може бути меншим, ніж планові та прогнозні показники поточного року, розраховані на базі фактично досягнутих показників поточного року з урахуванням прогнозного рівня інфляції.
4.Проект фінансового плану комунальних підприємств у двох примірниках за формою, затвердженою для державних підприємств відповідним наказом, не пізніше 01 червня року, що передує плановому, подається керівниками комунальних підприємств управлінням виконавчого комітету за напрямками. У разі зменшення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового та чистого прибутку, обсягу сплати поточних податків, зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевого бюджетів, порівняно з прогнозними та запланованими показниками поточного року, підприємства обов’язково подають обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.
5. Управління виконавчого комітету за напрямками у місячний строк здійснюють аналіз проектів фінансових планів комунальних підприємств з обов’язковим порівнянням їх показників з показниками фінансово-господарської діяльності за два попередні роки.
До проекту фінансового плану комунальних підприємств додаються:
фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року №73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за №336/22868, зокрема баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1) (з розшифруванням статей балансу, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4);
податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 12 календарних місяців минулого року;
затверджені в установленому порядку стратегія розвитку та інвестиційний план підприємства на середньострокову перспективу (3-5 років) – за наявності;
інформація про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною у яких підприємство, яка містить відомості про учасників справи, позовні вимоги, стан розгляду справи, а також інформацію про наявність (відсутність) виконавчих проваджень із зазначенням сторін виконавчого провадження, стану виконання рішення суду або інших виконавчих документів, сума яких підлягає сплаті або яку стягнуто на користь підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства (за наявності).
До проекту фінансового плану комунальних підприємств додається пояснювальна записка, яка містить результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники фінансово-господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік.
У випадку, коли проект фінансового плану підприємства не вiдповiдає вимогам цього Порядку та встановленiй формi, він вважається не поданим.
Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає погодженню.
6. Управління виконавчого комітету за напрямками протягом 10 днів здійснюють аналіз проекту фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки.
7. На підставі аналізу проектів фінансових планів та якщо проектами фінансових планів передбачено покращення фінансових результатів комунальних підприємств у порівнянні з очікуваним за попередній рік, управління виконавчого комітету за напрямками в тижневий термін готують висновок щодо можливості його погодження.
8. Якщо проектом фінансового плану комунального підприємства не передбачено покращення фінансових результатів у порівнянні з очікуваним за рік, та у разі негативних висновків, зроблених управліннями виконавчого комітету за напрямками під час аналізу проекту фінансового плану, керівники підприємств, керівники управлінь виконавчого комітету за напрямками запрошуються для захисту фінансового плану на засідання балансової комісії з проведенням підсумків фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, утвореної рішенням виконавчого комітету.
9. Після опрацювання і схвалення управліннями виконавчого комітету за напрямками проект фінансового плану подається разом з проектом рішення міськвиконкому на погодження фінансовому управлінню виконавчого комітету Смілянської міської ради з відміткою «розглянуто».
10. Проекти рішень міськвиконкому і фінансового плану візуються фінансовим управлінням виконавчого комітету Смілянської міської ради із відміткою «Погоджено».
За наявності погодження фінансовим управлінням виконавчого комітету Смілянської міської ради, проекти рішення міськвиконкому та фінансового плану підприємства, подаються на затвердження виконавчого комітету.
11. У разі затвердження виконавчим комітетом фінансовий план підписується міським головою із зазначенням реквізитів відповідного рішення.
Перший примірник затвердженого фінансового плану надається комунальному підприємству, другий примірник зберігається в управліннях виконавчого комітету за напрямками.
12. У разі, якщо проект фінансового плану не схвалюється управліннями виконавчого комітету за напрямками, комунальні підприємства забезпечують його доопрацювання з урахуванням зауважень та подають його на повторне погодження протягом 10 робочих днів з дня надходження проекту до підприємства.
13. Зміни до затвердженого фінансового плану комунальних підприємств можуть вноситись один раз на рік, у якому затверджувався такий фінансовий план, та не більше двох разів протягом планового року. Зміни до фінансового плану комунального підприємства не можуть вноситись у періоди, за якими минув строк звітування.
Проект змін до фінансового плану комунального підприємства разом з пояснювальною запискою про причини таких змін та порівняльною таблицею готується підприємством і подається до фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
14. Управління виконавчого комітету за напрямками у двотижневий строк приймають рішення щодо внесення змін до фінансового плану та подають проект зміненого фінансового плану та проект рішення міськвиконкому фінансовому управлінню виконавчого комітету Смілянської міської ради на погодження. Після погодження зміненого фінансового плану комунального підприємства на фінансовому плані підприємства ставиться відмітка «Змінений» та дата погодження.
15.Обов’язковому перегляду підлягають фінансові плани комунальних підприємств, які запланували чистого прибутку менше ніж 50 мільйонів гривень, але за результатами останнього звітного періоду – квартал фактично отримали або за прогнозними розрахунками мають отримати чистого прибутку 50 мільйонів гривень і більше.
16. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів комунальних підприємств, а також за виконанням показників, затверджених фінансових планів, здійснюють управління виконавчого комітету за напрямками. Відповідальність за достовірність, своєчасність та обґрунтованість планування показників несе керівник підприємства згідно з укладеним контрактом.
17. Звіт про виконання фінансового плану комунальні підприємства в паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 3 до Наказу, надають управлінням виконавчого комітету за напрямками щокварталу в строки, установлені для подання фінансової звітності згідно чинного законодавства, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності таких підприємств за квартал та із зазначенням за окремими чинниками значних відхилень фактичних показників від планових.
До звіту додаються:
баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства на останню звітну дату з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) підприємства за останній звітний період.
Показники виконання фінансових планів підприємств подаються в строки:
за IV квартал та рік – до 31 березня року, що настає за звітним періодом;
за I,II,III квартали – до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.
Звіт про виконання фінансового плану комунальні підприємства за IV квартал подають разом із звітом про виконання за рік.
18. Неподання фінансового плану у визначений цим порядком термін або подання не за встановленою формою, невиконання фінансового плану протягом двох кварталів поспіль без особливих причин розглядається як невиконання умов контракту і є підставою для розірвання контракту з керівником комунального підприємства.

Керуючий справами В.В.Єфремов

Залиште свій коментар тут.
Увага! Пам'ятайте, що наш сайт - поле для виважених коментарів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *