Про затвердження змін до Методики розрахунку орендної плати

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІХ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
___09.06.2016_____ Сміла № 19-9 / VIІ

Про затвердження змін до Методики розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між міським бюджетом, орендодавцем та балансоутримувачем

Відповідно до п.1 частини “а” ст.29, ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 2 ст.19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету від оренди комунального майна, міська рада вирішила:

1. Затвердити зміни до “Методики розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між міським бюджетом, орендодавцем та балансоутримувачем” (далі Методика) та викласти її в новій редакції, що додається.
2. Встановити, що Методика набирає чинності з дати її прийняття та поширюється на новоукладені договори оренди та договори оренди, що підлягають продовженню (переукладанню) на новий термін.
3. Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій керуватися Методикою та забезпечити її неухильне виконання при передачі в оренду об’єктів комунальної власності міста.
4. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради:
від 07.02.2013 №35-6/VІ “Про затвердження Методики розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між міським бюджетом, орендодавцем та балансоутримувачем”;
від 11.12.2014 №59-29/VІ “Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між міським бюджетом, орендодавцем та балансоутримувачем”.
5.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Федоренка В.А., першого заступника міського голови Гончаренка О.П., постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, управління економічного розвитку.

Секретар міської ради В.А.Федоренко

Додаток
до рішення міської ради
від 09.06.2016 № 19-9 /VIІ

Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між міським бюджетом, орендодавцем та балансоутримувачем

1.Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між міським бюджетом, орендодавцем та балансоутримувачем (далі – Методика) розроблена відповідно до частини 2 ст.19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна, з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого (будівлі, приміщення, їх частини) та іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ.
Методика визначає механізм нарахування орендної плати за користування майном, інших платежів пов’язаних з орендою майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Сміла.
2. Орендна плата є платежами у формах, визначених законодавством України, які вносить орендар незалежно від наслідків своєї діяльності.
Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.
Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
У разі використання орендарем приміщення за різним цільовим призначенням, розрахунок орендної плати проводиться на підставі акта розмежування орендної площі, складеного комісією у складі балансоутримувача, орендодавця і орендаря.
У разі передачі в оренду нерухомого майна та іншого індивідуально визначеного майна, висновок про вартість майна затверджується органом, що уповноважений управляти майном такого підприємства (установи, організації).
3. До плати за оренду майна не включаються витрати на його утримання та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язується надавати орендарю комунальне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно (комунальні платежі, водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання тощо).
Крім орендної плати орендар сплачує інші витрати стосовно орендованого майна, а саме:
комунальні послуги відповідно до договорів, укладених з постачальними організаціями, або договорів про відшкодування, укладених з балансоутривувачами;
плата за землю (її відшкодування);
витрати на виготовлення технічної документації
інші експлуатаційні витрати: охорона, прибирання об’єкта оренди та прибудинкової території тощо;
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди;
витрати, пов’язані з публікацією інформації про оренду майна, в т..ч. проведення конкурсу.
Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається законодавством.
4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності. Визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати (без ПДВ) – це останній місяць за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди з коригуванням на щомісячний індекс інфляції, затверджений Державною службою статистики України.
У разі, коли строк оренди менший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
5. Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди
Незалежна експертна оцінка вартості об’єкта оренди здійснюється орендарем та подається на затвердження орендодавцю. Затвердження експертної оцінки здійснюється шляхом видання наказу орендодавця про затвердження звіту про проведену експертну оцінку майна. Орендодавець здійснює розрахунок орендної плати за базовий місяць за формою згідно з додатком 2. Розрахунок підписують: орендар, орендодавець, головний бухгалтер балансоутримувача та надають на затвердження керівником орендодавця.
Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший строк не передбачено у звіті про незалежну оцінку.
6. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:
( Воз + Внм)
О пл = —————— * 10%,
100%
де Опл – розмір річної орендної плати, грн.;
Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;
Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;
10% – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів об’єктів комунальної власності.
7. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків оціночної вартості орендованого майна. У разі оренди окремо індивідуально визначеного майна бюджетною організацією, що фінансується з місцевого бюджету, орендна плата становить 1,0 грн. в рік.
8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого фізичними та юридичними особами, зазначеними у п.9 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

О пл. = Вп х С ор : 100%

де О пл. – розмір річної орендної плати, грн.;
Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
С ор – орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.
Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цієї частини приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;
Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.;
Пп – площа орендованого приміщення, кв.м.
9. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров’я, музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 (одну) гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.
Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:
рекламного та еротичного характеру;
заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації ;
заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.
Розмір річної орендної плати становить 1 (одну) гривню на рік за оренду нерухомого майна:
комунальними підприємствами;
суб’єктами підприємницької діяльності та неприбутковими організаціями, що здійснюють діяльність у сфері позашкільної освіти та організації дозвілля дітей та юнацтва в позаурочний час (крім комп’ютерних залів);
комунальними установами та організаціями, в т.ч., що здійснюють діяльність у сфері радіомовлення та частково фінансуються з міського бюджету.
10. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам (установам, організаціям), і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами (установами, організаціями) загальної площі.
11. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:
Опл.
О пл.міс. = ———– х Ід.о. х Ім.,
12
де Опл. – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;
Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;
Ім. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
У разі оренди нерухомого майна з погодинним навантаженням, орендна плата визначається за формулою:
Вп х С ор
О пл.міс. з под..нав. = —————- х Ід.о. х Ім : 12 : Крб. : 8 х К год.,
100%
де О пл. міс з пог. нав. – розмір річної орендної плати, грн.;
Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
С ор – орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.
Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;
Ім. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
Крб – середньомісячна кількість робочих днів на місяць;
К год – кількість погодинного навантаження на місяць.
12. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць індекса. Якщо значення індексу інфляції не перевищує 100 відсотків, вважати, що він дорівнює 100 відсотків.
Індексація орендної плати може бути зупинена у випадку прийняття відповідного законодавчого акта.
13. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
14. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
15. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5- денний термін від дня одержання його письмової заяви.
16. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно (окрім верстатів, обладнання, транспортних засобів тощо) за письмовою згодою орендодавця, якщо інше не передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати термін дії договору оренди.
17. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
Плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.
Якщо при передачі майна в оренду, орендареві надаються пільги, а суборендар за видом діяльності пільгами не користується, плата за суборенду нараховується без урахування пільг орендаря.
У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.
Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.
Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується до місцевого бюджету. Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до місцевого бюджету здійснюється орендодавцем.
18. У разі несвоєчасної сплати орендної плати, орендар сплачує окремо від орендної плати пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України. Пеня зараховується на рахунок балансоутримувача майна і використовується відповідно до чинного законодавства.
19. У разі, коли орендодавцем майна є управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради, орендна плата спрямовується:
за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств – 100 відсотків до місцевого бюджету;
за нерухоме, рухоме та інше індивідуально визначене майно, яке перебуває на балансі управління, – 100 відсотків до місцевого бюджету;
за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства та нерухоме майно, яке перебуває на балансах комунальних підприємств (установ, організацій), – 50 відсотків орендної плати балансоутримувачу, 50 відсотків – до місцевого бюджету
У разі оренди іншого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), орендодавцем якого є комунальне підприємство, організація, установа – 100 відсотків підприємству (установі, організації).
20. Пропорція розподілу орендної плати між міським бюджетом, орендодавцем, та балансоутримувачем може бути змінена на підставі відповідного рішення міської ради.
21. Орендна плата, що залишається в розпорядженні комунальних підприємств, використовується на поповнення обігових коштів. Орендна плата, що залишається в розпорядженні бюджетних установ, використовується на відновлення основних фондів та проведення необхідних ремонтів.
22. Пільга з орендної плати може бути надана орендарю тільки за окремим рішенням міської ради.

Секретар міської ради В.А.Федоренко

Додаток 1
до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за оренду комунального майна м. Сміла

ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна

№ п/п Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням Орендна ставка, %
1. Розміщення казино, інших закладів грального бізнесу 100
2. Розміщення
нічних клубів, ресторанів, кафе, барів 40
ресторанів, кафе, барів, кафетерій, що здійснюють продаж підакцизної групи 30
3. Розміщення:
операторів телекомунікацій, які надають послуги мобільного зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет;
антени 40
фінансових установ, банків, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів; 30
пунктів обміну валюти та продажу лотерейних білетів, 30
автозаправних станцій 30
туристичних агентств та суб’єктів господарювання, що провадять туроператоську та турагентську діяльність, готелів; 20
4. Розміщення суб’єктів господарювання, що проводять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування; 25
5. Здійснення торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами та організація виставок продажу 25
торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї 30
6. Розміщення офісних приміщень 20
7. Розміщення:
– приватних закладів охорони здоров’я
– салонів краси, саун, кабінетів масажу, 20
8. Розміщення торгівельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець 20
9. Використання під склади 15
10. Використання гаражів 10
11. Організація концертів та іншої видовищно– розважальної діяльності 10
12. Розміщення ветеринарних аптек 10
13. Розміщення аптек та аптечних кіосків 20
14. Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи. 10
15. Здійснення торгівлі книжковою продукцією 8
16. Комісійна торгівля (в т.ч. товарами бувшими в у вжитку) 8
17. Розміщення перукарень 7
18. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різних видів спорту, тренажерних залів 4
19. Надання платних медичних послуг 10
20. Надання житлово-комунальних послуг, здійснення ремонту житла та інших побутових послуг 6
21. Розміщення: майстерень з виготовлення та ремонту меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури електропобутової та іншої складної техніки, побутових приладів та металовиробів; 6
22. Надання послуг кабельного телебачення; 10
23. Розміщення майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів 10
24. Виробництво товарів промислової та продовольчої групи та здійснення іншої виробничої діяльності 5
25. Розміщення приватних шкіл та курсів (в т. ч. курсів водіїв), інших суб’єктів господарювання, що надають освітянські послуги 5
26. Розміщення суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезень та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба) 5
27. Надання послуг з виготовлення та ремонту взуття, швейних, шкіряних, хутрових, текстильних виробів та головних уборів, шкіряних галантерейних та дорожніх виробів, годинників та розміщення пралень 4
28. Надання ритуальних послуг 4
29. Надання послуг з виготовлення та ремонту музичних інструментів 3
30. Розміщення державних установ (організацій) та інших установ і організацій, що не фінансуються з місцевого бюджету 3
31. Розміщення закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та інших місцевих бюджетів (крім міського бюджету)

3
32. Здійснення торгівлі продовольчими товарами для пільгових категорій громадян (учасників Великої Вітчизняної війни, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, хворих на цукровий діабет, багатодітних сімей тощо) в спеціалізованих торговельних об’єктах.
Пропонується наступна редакція: Здійснення торгівлі продовольчими товарами для пільгових категорій громадян. 3
33. Розміщення благодійних, громадських організацій
всеукраїнських громадських організацій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які не займаються комерційною діяльністю, та інших громадських організацій 3
34. Розміщення :
– державних навчальних закладів, в т.ч., що частково фінансуються з державного бюджету; 1
– створення консультативних пунктів (центрів) 1

35. Організація гарячого харчування в освітніх закладах міста 1%
(1,0 грн. в місяць на період літніх, але не більше 2 місяців, та зимових канікул)
36. Інше використання нерухомого майна 15
НОВІ ПУНКТИ
37. Розміщення виробників реклами 20
38. Розміщення торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів 7
39. Розміщення турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 15
40. Розміщення закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях 15
41. Розміщення майстерень з ремонту ювелірних виробів 15
42. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції в Україні 7
43. Розміщення дитячих молочних кухонь 3
44. Розміщення організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами 3
45. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовуються для провадження підприємницької діяльності 3
46. Розміщення науково-дослідних установ, крім бюджетних 3
* – у разі, якщо ставка не визначена, застосовувалася орендна ставка 15% – інше використання майна.

Примітки:
1. При передачі в оренду нежилих приміщень під різне цільове використання орендні ставки беруться окремо для кожного виду діяльності.
2. При розрахунку орендної плати за оренду частини площі приміщень загального користування (коридори, санвузли тощо), яка розподіляється між декількома орендарям, застосовується орендна ставка відповідно до мети оренди орендаря.
3. Проведення в закладах культури та освіти разових культурно-масових заходів для дітей та школярів здійснюється на підставі угоди про спільну діяльність.

Секретар міської ради В.А.Федоренко

Додаток 2
до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за оренду комунального майна м. Сміла

ЗАТВЕРДЖЕНО
___________________________
___________________________
___________________________
(керівник Орендодавця)
“___” ___________ 20___ року
М.П.

РОЗРАХУНОК
плати за перший (базовий) місяць оренди комунального майна

Майно перебуває на балансі __________________________________
(найменування комунального підприємства, установи)

№ п/п Назва та місцезна ходження об’єкта оренди Площа об’єкта оренди, кв.м Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на «__»___20__ року Застосовані величини Орендна плата орендна за незалежною
орендна ставка % індекс інфляції Назва місяця, рік за перший (базовий)* місяць оренди без ПДВ**, грн

_______________
*Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще невідомий індекс інфляції, то в таблиці зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого Державною службою статистики України повідомлено індекс інфляції (базовий місяць для розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на відповідний індекс інфляції, про що під таблицею робиться спеціальний запис.
**Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Орендар ____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Розрахунок здійснив
(від орендодавця) ____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Балансоутримувач ____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Секретар міської ради В.А.Федоренко

Залиште свій коментар тут.
Увага! Пам'ятайте, що наш сайт - поле для виважених коментарів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *